Głosowanie w wyborach za granicą. Jak głosować w Niemczech?

Zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 13 października 2019 będziemy mogli oddać głos na swoich kandydatów. Obowiązek obywatelski powinien być spełniony niezależnie od tego gdzie aktualnie się znajdziemy. Jak zatem przygotować się do oddania głosu kiedy przebywamy w Niemczech w pracy?

Jak zgłosić się do głosowania za granicą? Wybory 2019

Pracując jako opiekunka osób starszych często nie mamy możliwości zaplanowania urlopu w określonym czasie. Na szczęście w dniu wyborów możemy oddać swój głos niezależnie od miejsca naszego pobytu. Najważniejsze jest dopełnienie formalności. W związku z tym musimy przed terminem ostatecznym oddać wniosek dzięki któremu głosować będziemy w wybranym przez nas miejscu. Do 8 października 2019 r. oddajemy wnioski jeśli chcemy głosować w innym obwodzie niż ten gdzie jesteśmy zameldowani. Do 10 października 2019 r. dostarczamy wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu

Informacja ze strony Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-501-56/19

Głosowanie w wyborach za granicą. Co zrobić by głosować?

Niezbędna do głosowania poza miejscem zamieszkania jest otrzymanie Zaświadczenia o prawie do głosowania. Możesz otrzymać je w siedzibie gminy osobiście bądź upoważniając do tego bliską osobę. Pamiętaj też o zgłoszeniu właściwemu konsulowi zamiaru głosowania w obwodzie utworzonym za granicą.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów,
tj. do dnia 10 października 2019 r., ustnie, pisemnie, telefonicznie,
telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:
− nazwisko i imiona,
− imię ojca,
− datę urodzenia,
− numer ewidencyjny PESEL,
− adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
− adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
− numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego

Informacja ze strony Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-501-56/19

Zaświadczenia o prawie do głosowania możesz otrzymać najpóźniej do 11 października 2019 roku w urzędzie gminy. Wniosek o otrzymanie dokumentu może być dostarczony pisemnie, telefaksem lub mailowo. Odbiór odbywa się osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Dnia 22 września 2019 r. ostaną ogłoszone okręgi wyborcze przygotowane dla osób przebywających za granica. Warto tego dnia odwiedzić stronę Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu hamburg.msz.gov.pl

Wykaz obwodów w których można zagłosować będzie można po 22 września 2019 otrzymać we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura Wyborczego. Przed wyborami warto odwiedzić stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl oraz https://wybory.gov.pl. Znajdziesz tam dużo informacji dotyczących wyborów.

Będziesz głosować w wyborach do Sejmu i Senatu 2019 za granicą? Pamiętaj, że każdy głos się liczy. Napisz w komentarzu w którym okręgu będziesz głosować. Może uda Ci się umówić przy okazji na kawę z opiekunkami z Twojej okolicy!

Zostaw swój komentarz